Tarptautinė Kembridžo mokymo programa

Programų pavadinimai ir rengėjas

Kembridžo mokymo programa Vidurinis 1 (Cambridge Secondary 1), Kembridžo mokymo programa Vidurinis 2 (Cambridge Secondary 2) ir Kembridžo mokymo programa A ir AS Lygis (Cambridge International A & AS Level) neformaliojo švietimo programos.

Kembridžo programų Vidurinis 1, Vidurinis 2 ir A ir AS Lygis neformaliojo švietimo programų rengėjas yra Jungtinės Karalystės ne pelno siekianti organizacija Kembridžo tarptautinis egzaminų centras CIE (Cambridge International Examinations).

2014 m. kovo 14 d. CIE įregistravo VIMS kaip Tarptautinę Kembridžo mokyklą.

Mokinių amžius

11–18 metų.

Mokymosi trukmė

Kembridžo programos Vidurinis 1 neformaliojo švietimo programos (5–8 klasėms) trukmė – 4-eri metai,  Kembridžo programos Vidurinis 2 neformaliojo švietimo programos (9–10 klasėms) trukmė – 2-eji  metai, Kembridžo programos A ir AS Lygis neformaliojo švietimo programos (11-12 klasėms) trukmė – 2-eji metai.

Mokymosi forma

Neformalusis švietimas, vykdomas anglų kalba. Atitinkamų klasių mokiniai kasmet gali laisvai rinktis Kembridžo programų Vidurinis 1, Vidurinis 2 ar A ir AS Lygis neformaliojo švietimo programas, nes jos nėra privalomos. Ugdymas vykdomas per neformaliojo švietimo užsiėmimus, skiriant kiekvienam programos dalykui po 1-2 val. per savaitę.

Programų tikslas ir uždaviniai

Kembridžo programų Vidurinis 1, Vidurinis 2 ir A ir AS Lygis neformaliojo švietimo programų tikslas – suteikti mokiniams daugiau praktinių įgūdžių, tobulinti anglų kalbą ir ugdyti kompetencijas, kurios padėtų geriau taikyti įgytas žinias, leistų tapti aktyviais, visą gyvenimą besimokančiais žmonėmis.

Kembridžo programų Vidurinis 1, Vidurinis 2 ir A ir AS Lygis neformaliojo švietimo programų uždaviniai:

- ugdyti mokinių pasitikėjimą savo žiniomis ir suteikti praktinių gebėjimų.

- per praktinius užsiėmimus skatinti sparčiau mokytis anglų kalbos mokymąsi.

- ugdyti bendruomeniškumą, siekiant bendrų tikslų per įvairias tiriamąsias veiklas.

- formuoti atsakingą požiūrį į žmogaus veiklos įtaką pasauliui.

- atsižvelgiant į mokinių domėjimosi sritį, ugdyti gebėjimus atlikti praktinius eksperimentus ir projektinę veiklą Lietuvoje ir už jos ribų, bendradarbiaujant su kitomis užsienio mokyklomis, olimpiadų bei konkursų rengėjais.

Ugdomos kompetencijos

Mokiniai, mokydamiesi pagal Kembridžo Vidurinis 1, Vidurinis 2 ir A ir AS Lygis neformaliojo švietimo programas, įgis šias kompetencijas:

- kūrybiškai taikys įgytas žinias ir praktinius gebėjimus, atlikdami integruotus projektinius darbus ekologijos, energijos panaudojimo, genetikos, kultūros, mechanikos srityse.

- bendraus taisyklinga anglų kalba, taip pat ir virtualioje aplinkoje (Moodle, Edmodo ir kt.) su užsienio šalių mokiniais ir mokytojais.

- taikys praktinius įgūdžius, atlikdami užduotis, anglų kalba formuluos problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

- tinkamai pasirinks mokslinių tyrimų strategijas, struktūrą ir metodus, projektuodami ir atlikdami biotechnologijų, fizikos, chemijos tarptautinių konkursų užduotis.

- kritiškai mąstys, ras ir pagrįs problemų sprendimus, atlikdami Lietuvos ir tarptautinių (E-biko, Ispro, Inespo, I-sweeep, Genius, Infomatrix ir kt.) projektinių darbų, konkursų užduotis.

- sąmoningai vadovausis atsakingumo, pagarbos principais, dalyvaudami tarptautiniuose projektuose su įvairių šalių mokiniais, bendradarbiaujančių mokyklų renginiuose.

Programų turinys

Siūlydama Kembridžo Vidurinis 1, Vidurinis 2 ir A ir AS Lygis neformaliojo švietimo programas VIMS jų turinį formuoja pati, vadovaudamasi CIE paskelbtomis programomis. Parengtų programų standartus ir kokybę užtikrina CIE.

Mokymo metodai

Mokinių, kurie mokosi pagal Kembridžo Vidurinis 1, Vidurinis 2 ir A ir AS Lygis neformaliojo švietimo programas, kompetencijos ir vertybinės nuostatos formuojamos:

- per netradicines inovatyvias veiklas – debatus, žaidimus, interviu.

- per netradicinę aplinką - mokomąsias išvykas Lietuvoje, lavinamąsias išvykas į užsienio mokyklas ir kt.

- per projektinius darbus ir eksperimentinius tyrimus.

- kuriant individualius praktinius darbus.

- dalyvaujant užsienio mokyklų ir įmonių rengiamuose seminaruose, konferencijose.

- bendradarbiaujant su užsienio šalių organizacijomis ir dalyvaujant jų vykdomuose konkursuose, olimpiadose.

Mokymo priemonės

- kompiuterinės mokymo programos,

- konspektai ir kitokie leidiniai,

- eksperimentų užduotys,

- kompiuterinė technika,

- informaciniai žurnalai, lankstinukai.

- interaktyvūs paveikslai, plakatai, žaidimai.

- vaizdo ir garso užduotys.

- įvairūs praktikos darbams ir tyrimams reikalingi prietaisai (mikroskopai, lazeriai ir kt.).

 

Turėdami rankose Kembridžo mokymo programos baigimo sertifikatą mokiniai turi tvirtą galimybę įstoti į prestižinius užsienio universitetus.

VIMS – International Meridian School Kembridžo pamokas veda patyrę bei puikiai išmanantys savo dalyką mokytojai.