Vbe aktualijos

 

Egzaminų pasirinkimas (minimalūs rodikliai)

 • 2020 m. stojantieji į universitetus ar kolegijas turės būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūrosužsienio kalbos bei matematikos brandos egzaminus taip, kad jų įvertinimų aritmetinis vidurkis būtų ne mažesnis negu 40.
 • Stojant į kolegijas, šių trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis turės būti ne mažesnis negu 25.
 • Išimtis – menų studijos, į jas stojantiems vidurkis bus skaičiuojamas tik iš dviejų valstybinių brandos egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos.

 
Mokyklos įvertinimo reikšmė

 • 2020 m. stojant į aukštąsias mokyklas taip pat bus atsižvelgiama į mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkį. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.
 • Vidurkis bus skaičiuojamas pasirenkant penkis geriausius įvertinimus iš brandos atestato priede įrašytų aštuonių dalykų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros;
  • užsienio kalbos;
  • matematikos;
  • istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso;
  • biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso;
  • meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko;
  • bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.