Character school asmenybės ugdymo programa

Character school asmenybės ugdymo programa

Asmenybės ugdymas – tai tikslingos pastangos ugdyti jaunų žmonių moralines ir elgesio vertybes, kurios yra esminės ir būdingos visoms pasaulio kultūroms.

Siekiant, kad šios pastangos būtų veiksmingos, į asmenybės ugdymo procesą turi būti įtraukti  visi mokyklos bendruomenės nariai, tai turi atsispindėti mokyklos aplinkoje,  mokyklos kultūroje, į tai turi būti orientuotas mokymo ir mokymosi procesas.

VIMS mokykla prisijungė prie Character School asmenybės ugdymo programos, sudarytos iš 11 principų, kurios pagrindas – dėmesys svarbiausioms (esminėms, bazinėms, bendražmogiškoms) vertybėms ir charakterio stiprybėms, padedančios kiekvienam mokiniui patirti individualią, jo poreikius, galias ir gebėjimus atitinkančią sėkmę.

Remiantis šiais principais buvo sukurta apklausa, kurioje dalyvavo mokiniai, jų tėvai ir mokyklos mokytojai bei darbuotojai. Apibendrius gautus rezultatus, buvo išrinktos keturios pagrindinės vertybės: Pagarba, Kritinis mąstymas, Bendradarbiavimas, Tolerancija!

Nuo šių mokslo metų pradžios būtent šios vertybės tapo akcentuojamu pagrindu mokyklos ugdyme, popamokinėje veikloje, bendruomenės narių tarpusavio bendravime. Tikime, jog asmenybės programos principai taps neatsiejama dalimi mokyklos bendruomenei ne tik mokyklos erdvėse, bet ir už jos ribų.