Pradinė pakopa (I-IV klasės)

Pradinė pakopa (I-IV klasės)

Pradinio ugdymo programa ugdo sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei vertybinių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką.

Pradinis ugdymas vyksta lietuvių kalba pagal ŠMM patvirtintą programą.

Kiekvienas vaikas yra gabus, jam būdingas individualus raidos stilius, tik reikia leisti vaikui savarankiškai veikti, tyrinėti, eksperimentuoti, svarstyti, planuoti, padėti kurti jaukią, saugią, ugdančią aplinką. Stengiamės vaikams leisti ugdytis pagal savo išgales ir gebėjimus. Suteikiame galimybę tėvams objektyviai vertinti savo vaikus, dalyvauti mokyklos (klasės ) gyvenime, padedant gerinti ugdytinių mokymo(si) aplinkas.
 
Pradinio ugdymo tikslas
Ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programą.
 
Mokiniams taikoma individuali pažangos stebėsena, jų gebėjimai vertinami pagal lygmenis: aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas.