Gimnazinė pakopa (IX-XII klasės)

Gimnazinė pakopa (IX-XII klasės)

Gimnazinio ugdymo pakopa mokiniams suteikia galimybę tobulinti būtinų ir pasirenkamų ugdomų dalykų kompetencijas, moko kritiškai vertinti situacijas bei ugdo savimi pasitikinčią, pilnavertę asmenybę.

Gimnazinių klasių ugdymas vyksta lietuvių kalba pagal ŠMM patvirtintą programą.

Mokomųjų dalykų turinys pateikiamas kursais ir moduliais. Sudaromos galimybės pagal apraše pateiktus principus mokiniams rinktis skirtingo sudėtingumo ir paskirties dalykų kursus bei modulius.

Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus, sudarytus dvejiems mokslo metams. Mokinio individualusis ugdymo planas susideda iš privalomųjų branduolio dalykų, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, kuriuos siūlo mokykla.

Galimi du skirtingi dalykų kursai – bendrasis ir išplėstinis.

GIMNAZINIŲ KLASIŲ UGDYMAS 2020-2021 m. m.

Ugdymo trukmė: IX-XI klasėms - 185 ugdymo dienos, XII klasėms - 163 ugdymo dienos.

Ugdymo programos turinys:  Gimnazinio ugdymo programoje mokiniams sudaromos plačios turinio pasirinkimo galimybės: kompetencijoms gilinti skirti privalomi dalykai bei laisvai pasirenkami dalykai ar moduliai. Ugydmo turinys susideda iš šių ugdymo(si) sričių: dorinio ugdymo (etika arba tikyba); kalbinio ugdymo (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos); matematinio ugdymo (matematika, informacinės technologijos); gamtamokslinio ugdymo (biologija, fizika, chemija); socialinio ugdymo (istorija, geografija, ekonomika ir verslumas; psichologija); meninio (dailė, muzika) ir kūno kultūros.


Mokinys pagal gimnazinio ugdymo programą mokosi lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos, vieną pasirinktą dalyką iš socialinio ugdymo, pasirinktą dalyką iš gamtamokslinio ugdymo, kūno kultūros, pasirinktą dalyką iš dorinio ugdymo (etiką arba tikybą) ir vieną meninio ugdymo dalyką. Gimnazinio ugdymo programoje užtikrinamas kryptingas ankstesnio mokymosi tęstinumas, subalansuotas teorinis ir praktinis mokymasis (teorija parengia praktiniam darbui, o praktinio darbo patirtis sustiprina teorinį mokymąsi). Ugdymo(si) procesas grindžiamas aukštesnių mąstymo gebėjimų ir problemų sprendimo reikalaujančia projektine tiriamąja ir kūrybine veikla. Šio ugdymo programoje kiekvienas mokinys susidaro individualų ugdymosi planą iš privalomų, pasirenkamų dalykų ir (ar) modulių. Individualus ugdymosi planas orientuojamas į mokinių kompetencijų plėtotę, apsisprendimą ir pasirengimą tolesniam mokymuisi, būsimai profesinei veiklai. Mokiniui susidaryti individualų ugdymosi planą padeda karjeros koordinatorius, klasės vadovas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kiti specialistai. Jie remiasi mokinio lūkesčiais, mokymosi pasiekimais, polinkiais, stiprybėmis, profesiniais siekiais ir kt. Mokykla sudaro sąlygas, kad mokinio individualiame ugdymosi plane numatyti pasirinkimai būtų įgyvendinti. Tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į mokyklos bendruomenės gyvenimą, dalyvauja, mokiniui susidarant individualų ugdymosi planą, supažindinant mokinius su darbo ir profesijų pasauliu.

Minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius – 28 pamokos per savaitę, maksimalus mokinio pamokų skaičius – 35 pamokos per savaitę. Mokinys bendruosius ir išplėstinius dalyko kursus renkasi savo nuožiūra, tačiau bendras savaitinių pamokų skaičius neturi viršyti mokinio maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus.